උත්පාදක කට්ටලය

  • generstor set

    generstor කට්ටලය

    එකලස් කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම: 1. පළමු පන්තියේ එකලස් කිරීමේ රේඛාව 2. ඇට්ලස් කොප්කෝ මෙවලම් සහ එකලස් කිරීමේ පද්ධතිය. 3.ඒවීඑල් ඩීසල් එන්ජින් දහන විශ්ලේෂණ පද්ධතිය 4. ඩීසල් එන්ජින් පරීක්ෂණ දර්ශනය 5. උසස් පරීක්ෂණ සහ පාලන මධ්‍යස්ථානය විවෘත වර්ගය සහ නිහ silent වර්ගය, 50HZ සහ 60HZ. වාසි සහ විශේෂාංග 1. ස්වයංක්‍රීයව නිපදවන එන්ජින් විශ්වසනීය ගුණාත්මක බව සහතික කළ යුතුය.