ස්වාභාවික වායු එන්ජිම

YTO POWER සියළුම ශ්‍රේණි එන්ජින්වලට ස්වාභාවික වායු එන්ජින් බවට පරිවර්තනය කළ හැකිය, බලය 10kw සිට 300kw දක්වාද, එන්ජින් වේගය 1500rpm සිට 2200pm දක්වාද, සිලින්ඩර එන්ජින් තුනක්, හතරක් සහ හයක්ද,

සමුද්‍ර එන්ජින් සඳහා අපගේ එන්ජින් පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න