වගකීම්

YTO POWER විසින් අධීක්ෂණ වෙළඳපොළ සඳහා වසර දෙකක හෝ පැය 3000 ක වගකීමක් ලබා දෙන අතර, ගුණාත්මක ගැටළුව හේතුවෙන් ඇති වන එන්ජින් අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා අපි නොමිලේ කොටස් පාරිභෝගිකයින්ට ලබා දෙන්නෙමු.